Danh sách cuộc đấu giá

Bộ lọc

Trạng thái

Danh mục tài sản

Theo giá trị tài sản

Theo hình thức đấu giá

Số lượng cuộc ĐG: 3

Trạng thái

Danh mục tài sản

Theo giá trị tài sản

Theo hình thức đấu giá

Đã kết thúc

Phiên đấu giá số 2

26/11/2022 15:00:00

Đã kết thúc

Phiên đấu giá trải nghiệm

25/11/2022 00:00:00